En flygtning krydser sit spor resume

En flyktning krysser sitt spor, wikipedia

sandemoses ansikter, oslo 1969). Fra tid til anden hører man det samstemmende fra dem, der har deres på det tørre: "Hvor er det synd for os, at vi ikke har lidt mere". Efter lidt diskussion, gerne på dummeren (den elektroniske, tv'et) uddyber disse velbjærgede stakler synspunktet, og refererer til Janteloven. Riskjær har gjort det, diverse underlødige tv-stjerner har gjort det, venstre har gjort det, alle og enhver har snart sagt gjort det. Sonnergaards Sommerklassikere vil gerne gribe ind overfor dette omsiggribende misbrug af en stor, norsk forfatter. Og det ondeste, jeg kan gøre i denne forbindelse er: At anbefale Informations læsere at gå direkte til kilden, direkte til Aksel Sandemoses danske gennembrud i 1933, hvor han allerede et stykke tid havde opholdt sig i udlandet, på flugt fra en ubetalelig gæld, med. Bogen drejer sig på intet tidspunkt om forsvar af nyliberalistiske skvadderho'der og deres ret til endnu mere, på bekostning af andre mennesker. Janteloven, som er så berømt, er fra først til sidst en proletarisk lov, og de sociologiske passager i bogen handler udelukkende om den måde, proletariatet i første tredjedel af århundredet holdt sig selv nede.

En flygtning krydser sit spor af Aksel Sandemose

Politisk bevarede sandemose størstedelen af sit liv sine sympatier for socialismen, selv om hans stejle individualisme hindrede ham i at blive medlem af noget parti. Hans romaner er imidlertid blottet for kamppatos og politisk forkyndelse. Det sociale oprør kommer altid indirekte til udtryk, og det har altid individuel, aldrig kollektiv karakter. I centrum står eneren, som kommer i konflikt med småbyens tyranniske nivelleringskrav, som det er formuleret i janteloven, hvor første bud lyder: «Du skal ikke tro, du er noget.» Den unge mand tvinges på flugt, men lever hele tiden under Jantelovens blodige stjerne. Hævnen kommer gerne i form af et mord på en stedfortræder - en inkarnation af Jantemennesket - som han møder senere i livet. Bøgerne former sig som en optrevlende selvanalyse, hvor hovedpersonerne forsøger at betvinge de irrationelle kræfter i deres paper eget sind ved at arbejde sig til bunds i deres egne ubevidste motiver. I sin psyko-sociologiske analyse af Jantesamfundet skildrer han «de undertryktes selvundertrykkelse». Hadet til undertrykkerne truer ofte med at overvinde medfølelsen med de undertrykte, fordi undertrykkeren og de undertrykte er identiske - efter selvterrorens paradoksale logik. Den ensomme outsiders sociologiske indsigt i undertrykkelsens logik kan dermed let slå om i en intelligens-aristokratisme. Den radikale kritik af de ideologiske og psykologiske mekanismer, der modarbejder menneskets frigørelse i det kapitalistiske samfund, er imidlertid nået længere end Sandemose. En biografi, oslo 1967.

Her finder vi flere artikler presentation med stærke angreb på nazismen. «Dødens agenter» - en lille bog om rustningsindustrien - viser også sandemoses evne til politisk analyse. Fra 1945 blev han fast bidragsyder til ugemagasinet Aktuell, og med få afbrud var han til sin død knyttet til dette magasin. I alt skrev han over 300 artikler i dette blad. På grund af sine politiske standpunkter var han en ret så kontroversiel skribent i arbejderpartiets og lo's organ Aktuell. Han var en ivrig nato modstander, gik skarpt imod beredsskabslovene og deltog ivrigt i kampagnen mod atomvåben. I to år efter krigen var han endvidere litteraturmelder i nkp's avis Friheten. I perioden 1951-55 udgav sandemose på nyt et enmandstidsskrift med titlen: Årstidene. Det udkom med i alt tretten hæfter.

En flygtning krydser sit spor

I nazismen blæses ødelæggelsestrangen og hævnlysten op til historiske dimensioner. Varulven er et billede på de indre, psykiske drivkræfter, der var en forudsætning for, at nazismen kunne vinde frem som politisk bevægelse. Nazismen er de sjæleligt forkvaklede og stupides tyranni. Sandemose som essayist, sandemose nåede muligvis lige så højt som epistelforfatter og essayist. I sine epistler behandler han alt mellem himmel og jord. Han kommenterer gerne aktuelle politiske begivenheder. Straks da han var kommet til Norge, blev han en flittig bidragsyder til tidsskrifter og dagspresse. I 30'erne skrev han i arbejderbladet, dagbladet og Tidens Tegn, men udgav også et enmandstidsskrift - fesjå - som udkom med fire hæfter i årene 1934-36.

En flyktning krysser sitt spor by aksel Sandemose

Editions of, en flyktning krysser sitt spor by aksel Sandemose

Hadet til nazismen gennemsyrer store deler af forfatterskabet. Med «Tjærehandleren» (1945 «Det svundne er soul en drøm» (1946) og statement «Varulven» (1958) giver han sine vigtigste bidrag til den psykologiske analyse af nazismens væsen. I lighed med Sigurd hoel er Sandemose blevet kritiseret for, at denne analyse er for snæver og kan virke afledende. Kritikken rammer kun delvist. For Sandemose er ondskaben nok noget iboende i mennesket, men han er sig altid bevidst, hvilke samfundsmæssige kræfter der slipper den løs. Nazismen er ikke blot et psykologisk fænomen, men det er denne side af nazismen, som Sandemose har valgt at analysere. I alle disse tre bøger udgør nazismeproblematikken imidlertid blot en lille del af tematikken.

Det er i «Det svundne er en drøm at en af hovedpersonerne udtaler de berømte sandemoseord: «Det eneste der er værd at skrive om er mord og kærlighed». Det er på ny en roman om jalousi, kærlighed og kærlighedshad, om emigranten John Torsson som vender tilbage og krydser sine spor, og som halvtredsårig atter gennemlever ungdommens trekantdrama. Det er en roman om menneskets «skyggeside der vinder over menneskets rationelle jeg, om en morder der skjuler sig for sig selv, om et menneske der krydsforhører sig selv for at få bugt med de irrationelle kræfter i sit eget sind. Med sin sprængte tidsopfattelse og sin konstante jagt på egen identitet træder denne roman frem som en typisk «moderne» roman. I «Varulven» samler Sandemose alle de nedbrydende tendenser i mennesket i varulvesymbolet. Her fortsætter opgøret med Jante, med intolerancen, dumheden, magtsygen, mindreværdsfølelsen og jalousiens dæmoner.

I 1929 emigrerede han til. Norge og etablerede sig hurtigt som norsk forfatter. Under krigsårene levede han i eksil i stockholm. Efter at have ført en omflakkende og hektisk bytilværelse i mange år, slog han sig i 1950 ned i det afsidesliggende kørkelvik ved Risør i norge. Der levede han i de følgende ti år, men brød op da han mistede sin ene søn og sin kone.


Det skønlitterære forfatterskab, bortset fra «Klabavtermanden» (1927) - som blev omskrevet, udvidet og udgivet i norge i 1932 - er Sandemoses danske forfatterskab mindre betydeligt - i alt seks bøger. Hans første bog i norge var: «En sømand går i land» (1931). Her optræder Espen Arnakke - forfatterens alter ego - for første gang. Fortællingen er på en og samme tid en spændende og velskrevet historie om Espens modningsproces til en voksen og ansvarlig mand, en kollektivroman om en nybyggerkoloni i alberta. Canada og et psykologisk studie i mindreværdsfølelse, jalousi og selvhævdelsestrang. Med sin næste bog, «En flygtning krydser sit spor» (1933 fik sandemose sit definitive gennembrud. Her introduceres Janteloven, og arbejderknægtens endelige, totale og voldsomme opgør med barndommens og ungdommens bødler og fangevogtere sætter ind. Bogen er udformet som en gigantisk selvbekendelse som tilsyneladende træder lige så kaotisk frem som associationsstrømmen under en psykoanalyse. Søromanen «Vi pynter os med horn» (1936) - den mest stramme komponerede roman af Sandemose - er endnu et studie i jalousi, fornedrelse og perverteret seksualitet.

en flyktning krysser sitt spor." - duolingo

Danmark og voksede op i trange kår i en arbejderfamilie. 17 år gammel stak han til søs, blot for at opleve at den samme jantementalitet, som han var flygtet fra, også forfulgte ham der. I oktober 1916 rømmede han fra den skonnert, han havde fået hyre på, og gik i land på newfoundlands nordkyst. Denne begivenhed fik afgørende betydning for hans senere liv. Han skriver selv, at «siden har jeg ingenting oplevet, som ikke kunne føres tilbage dertil, eller som ikke tog farve af presentation denne gamle oplevelse». Ikke mindst fordi romanskikkelsen Espen Arnakke begår et mord, efter at være flygtet i land på newfoundland i efteråret 1916, opstod der en sand flom af rygter omkring Sandemose. Han var selv flink til at bidrage til myten om sig selv, men der er ingenting der tyder på, at mordet var en realitet udenfor fiktionen. Efter at han var gået i land, og før den litterære debut i 1923, prøvede han sig i et utal af beskæftigelser: Som gartner, lærer, kolportør, tømmerhugger, kontoransat og journalist.

remote

en flygtning krydser sit spor resume

Efter krigen blev han imidlertid anerkendt - også af de borgerlige kritikere - og efterhånden kanoniseret som en af de store digtere i norsk litteratur. Dette til trods for at Sandemose i modsætning til flere af sine meningsfæller fra 30'erne bevarede sin radikale profil - også i efterkrigstiden. Hans forfatterskab præges på den ene side af en dybtgående analyse af de irrationelle kræfter i menneskesindet, på den anden side af en sociologisk analyse af de undertrykkelsesmekanismer, som hindrer de undertrykte i at frigøre sig. Freudianismen er en vigtig inspirationskilde. Hovedpersonens psykologi står altid i centrum. Liv, det er få forfatterskaber, hvor sammenhængen mellem liv og digtning træder så klart frem som i sandemoses tilfælde. Han blev født i nykøbing Mors.

eftermæle for at sige det på den pæne måde. Det lykkedes den dansk-norske forfatter at skabe en myte om sig selv som martyr. Nogle ser »En flygtning krydser sit spor«som en selvynkers værk, en lovsang til devisen»jeg kan ikke gøre for det«og»det er de andres skyld«. Hans biografi viser da også, at det ikke altid var»de andre der brugte janteloven mod ham, men også ham selv, der brugte den til at kue sine omgivelser. Bogen er ikke let og flydende læsning, men man bør unde sig selv at læse den. Aksel Sandemose: En flygtning krydser sit spor, 438 sider (Det Schønbergske forlag). Aksel Sandemose, sandemose (1899-1965 norsk forfatter og essayist, er en af de mest særprægede og originale digtere i norsk litteratur i det. Som typisk repræsentant for den kulturradikale intelligentsia i 1930'erne, med dens angreb på den borgerlige anstændigheds falske facade, på magtmisbrug, hykleri, dobbeltmoral, fordomme, seksualtabuer og kirkeligt snæversyn, blev aksel Sandemose skydeskive for den konservative kritik.

Sandemose formulerer uhyggeligt præcist, hvad de tænker, byens selvundertrykkende underklasse og småborgerne, der gerne vil være så fornemme og deres børn, der får mindreværdet og en mistro over for omverdenen ind med modermælken. Hovedpersonen, sandemoses alter ego, espen Arnakke oplever teenagerens seksuelle fantasier, men har komplekser og får ydmygende og selvforstærkende afmagtsfølelser. Han er bange for piger, men vil dem gerne også for at føle sig som ligemand i forhold til sine jævnaldrende venner. Aspen Arnakke flygter fra jante og står til søs med kurs mod Nordamerika. Janteloven er altid stærk hos mennesker, der føler sig marginaliserede, men er af mennesker i den modsatte ende af hierarkiet også blevet brugt som en slags forsvarsmekanisme. Sandemose skildrer dog også begyndelsen til en moderne verden, hvor der er opbrud. Nye menneskelige relationer biography er begyndt at tage over, og den solidaritet, der består i, at man i lokalsamfundene overholder normerne, er under pres.

En flyktning krysser sitt spor : Fortelling

Janteloven må siges at være aksel Sandemoses hadegave resumes til eftertiden. Loven, der blev nedfældet i »En flygtning krydser sit spor er siden blevet brugt flittigt af mennesker, der følte sig undertrykt af småborgerligheden. Janteloven er blevet et begreb, vi kan slå op i en ordbog eller i et leksikon. Romanen udkom første gang i 1933 og blev i 1955 genudsendt i en ny og større udgave, og det er denne omarbejdede udgave, vi læser i dag. Den er formet som en lang enetale til en tilhører, vi ikke ved, hvem. De 168 kapitler er små fortællinger og ikke altid sammenhængende essays, der beskriver fortællerens opvækst i den danske provinsby jante. Her har indbyggerne generation efter generation holdt hinanden nede med misundelse og snæversyn. Det er disse uskrevne regler, sandemose har omskrevet til de ti bud i janteloven. Historierne vidner om et psykologisk klarsyn, som vi måske i dag tager som en selvfølge, men som har stået stærkere i samtiden.


En flygtning krydser sit spor resume
all articles 35 articles
Are you about starting a hardware store business? Bi reporting Resume samples and examples of curated bullet points for your. Heather Graham recalls indirectly being propositioned by harvey weinstein.

7 Comment

  1. Espen Arnakkes kommentarer til Janteloven. Bogen om Esben Arnakke og Jantelovens ti uskrevne bud, som får den grå masse.

  2. Her kan du erhverve dig klassikeren af Aksel. Det er et stort skridt at tage at vende tilbage til Kerteminde me d en udstilling i galleri kik, hvor jeg sidst udstillede i 1995, da jeg var på toppen. En flygtning krydser sit spor. En morder ser tilbage p å sin barndom og ungdom, for derigennem at finde motivet til sin handling. Janteloven: begreb, skabt af Aksel Sandemose i en flygtning kryds er sit spor ( 1933). I denne selvbiografiske roman skildrer Sandemose under.

  3. Sandemoses En flygtning krydser sit spor hand ler om noget helt andet - sonnergaards Sommerklassiskere. Samfundets uskrevne regler om, hvordan individet bør opføre og indordne sig, ble v introduceret i gennembruds- og nøgleromanen En flygtning krydser sit spor. Med sin næste bog, «En flygtning krydser sit spor» (1933 fik sandemose sit de finitive gennembrud. Her introduceres Janteloven, og arbejderknægtens. Du har nok hørt om En flygtning krydser sit spor - et af de helt stor e hovedværker i dansk og nordisk litteratur.

  4. Janteloven må siges at være aksel Sandemoses hadegave til eftert iden. Loven, der blev nedfældet i »En flygtning krydser sit spor er siden. En flygtning krydser sit spor er en norsk roman fra 1933 af Aksel Sandemose. Den s åkaldte jantelov formuleres i bogen, opkaldt efter den fiktive by jante. Gu gør vi ej!

Leave a reply

Your e-mail address will not be published.


*